Rapsan Plus

V REPKE SPRAVÍ PRÁCE KUS

  • Odstraňuje buriny už pri vzchádzaní
  • Účinný na väčšinu dôležitých jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín
  • Tolerantný k plodinám
  • Aplikácia na istotu – až po vzídení repky

RAPSAN PLUS je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej, repky jarnej a horčice. Do rastliny
sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní.
Ničí aj buriny vo fáze klíčnych listov, ktoré v dobe ošetrenia už vzišli. Pri aplikácií po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín .
Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava
malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec
roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný a lipkavec.
Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná,
pohánkovec ovíjavý.
Odolné buriny: hlboko koreniace a trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.